obrazek bannera

Regulamin pralni

Przed oddaniem odzieży i dywanów do naszej Pralni prosimy Państwa o zapoznanie się z poniższymi ogólnymi warunkami świadczenia usług.

 1. Pralnia przyjmuje do prania odzież posiadającą wyraźne oznaczenia producenta co do sposobu prania i konserwacji. Odzież nie posiadającą w/w oznakowań przyjmujemy wyłącznie na odpowiedzialność Klienta w oparciu o złożone pisemne oświadczenie.
 2. Usługę czyszczenia dywanów dokonujemy niezależnie od rodzaju materiału. Klient zobowiązany jest poinformować o ewentualnych uszkodzeniach oraz występujących plamach. Termin wykonania usługi do 7 dni.
  1. Wysokość opłat z tytułu świadczonych przez Pralnię usług określa pracownik w chwili przyjmowania zlecenia w oparciu o cennik, rozmiar odzieży i stopień zabrudzenia.
  2. Usługa płatna jest z góry ( z wyjątkiem maglowania)
  3. Maglowanie rozliczane jest po zważeniu suchych rzeczy po procesie maglowania.
  4. Każda usługa dokumentowana jest: paragonem fiskalnym i indywidualnym znacznikiem przypisanym każdej sztuce odzieży bądź dywanu, maglowanie żetonem - stanowiących zarazem dowód przyjęcia zlecenia usługi przez Pralnię.
  5. Wydawanie rzeczy po czyszczeniu następuje wyłącznie na podstawie w/w dowodów przyjęcia
 3. Pralnia nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w trakcie prania odzieży niewłaściwie oznakowanej przez producenta symbolem „P” lub „A” , a posiadającej w swoim składzie składniki nie nadające się do czyszczenia chemicznego.
 4. W razie stwierdzenia, iż guziki, klamry, zamki i inne elementy pasmanteryjne są wrażliwe na stosowane środki chemiczne, Pracownik Pralni poinformuje o tym fakcie Klienta, który może zrezygnować z wykonania usługi, bądź zażądać jej wykonania po uprzednim odpruciu tych elementów.
 5. Pralnia nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. klamry, guziki, zamki, aplikacje;
  2. odklejoną fizelinę;
  3. wady ukryte materiału.
 6. Klient winien sprawdzić kieszenie, wskazać ewentualne plamy oraz określić ich pochodzenie, wskazać rozdarcia i dziurki.
 7. Pralnia nie gwarantuje całkowitego usunięcia plam z garderoby po jednorazowym praniu, gdy plamy były stare lub uprzednio zapierane.
 8. Pralnia nie gwarantuje pełnego rezultatu czyszczenia dywanów uprzednio zabrudzonych odchodami zwierząt, trwałymi odkształceniami włosa (runa), bądź przypaleniami powierzchni oraz starymi plamami.
 9. Klient jest upoważniony i zobowiązany do dokonania oględzin odbieranej odzieży lub dywanów, celem stwierdzenia czy usługa została wykonana należycie.
 10. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia odzieży czy dywanu w wyniku wadliwego wykonania usługi Klient ma prawo złożyć reklamację. Eko Pralnia Inter Serwis wykupiła na taką okoliczność polisę ubezpieczeniową OC w Towarzystwie Ubezpieczeniowym.
 11. Reklamacje winny być zgłaszane przy odbiorze, a reklamowana rzecz na czas rozpatrzenia reklamacji ma pozostać w depozycie Pralni.
 12. Zgłoszenie reklamacji Klienta przyjmuje się na piśmie na formularzu, którego kserokopię otrzymuje Klient. W przypadku nie uznania reklamacji przez Pralnię Klient otrzymuje nr polisy ubezpieczeniowej OC  i tam zgłasza swoje roszczenia. Rozpatrzenie reklamacji winno nastąpić w okresie do 30 dni do dnia jej zgłoszenia.
 13. W przypadku nie odebrania odzieży przez Klienta w okresie 18 miesięcy od daty jej oddania do Pralni, odzież zostanie przekazana Pozarządowym Instytucjom Charytatywnym.